Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Gea Việt Nam

Với cương vị Tổng Giám đốc, các Phó Giám đốc có nhiệm vụ hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty,

Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty, quản lý và giám sát mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của Công ty